Menu
Karimex Praha s.r.o.

Školení PO

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně na základě § 16 zákona č. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a §§23-26, 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění.

  • Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení:
    • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
    • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance
    • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
    • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
    • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
    • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
    • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
  • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.
  • Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 1 týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.
  • Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.
  • Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.
  • Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany (např. § 36).

Proč my?

  • ochota
  • flexibilita
  • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2022